Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info


O projektu

Projekt navazoval na výsledky grantů řešitele (Média a mládež, Informatizace české společnosti v kontextu globalizace). Řešitel se zabývá procesy computerizace společnosti, včetně oblasti školství a vzdělávání, od roku 1992. Projekt poskytl možnost pokračovat na již dosažené úrovni poznání. Projekt si kladl za cíl získat poznatky v několika směrech.

  1. Zjistit rozšíření nových informačních a komunikačních technologií:
        a) v různých typech škol, na různých stupních vzdělávacího systému, v celoživotním     vzdělávání, včetně sebevzdělávání
        b) plošné rozšíření v celé české populaci.
  2. Vliv nových technologií na obsah a formu vzdělávání (didaktika vyučování).
  3. Vliv nových technologií na osobnost dítětě, mladého člověka a člověka obecně.
  4. Vliv nových technologií na životní pole a životní styl člověka v různých životních fázích.

Problémy mají interdisciplinární charakter a empirické poznatky byly získávány pomocí metod a technik sociologického, pedagogického a psychologického výzkumu.

Klíčová slova charakterizující projekt:

terciární vzdělávání, celoživotní učení, digitalizace, boloňský proces, e-learning, digitální přehrada, komputerizace, virtuální, kyberprostor, infosféra, informační společnost, sociální zrání, životní pole, sociální pole, mentální pole.

Anotace

Projekt si kladl za cíl pomocí metod a technik sociologického, psychologického a pedagogického výzkumu přinést poznání vlivu nových informačních a komunikačních technologií na edukační procesy v různých segmentech vzdělávacího systému a na proměny člověka v informační společnost. Zkoumány byly také dopady na osobnost člověka, na jeho životní styl a životní pole.

Význam projektu
Projekt „Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnost“ přispěl k systematické reflexi probíhajících procesů a napomohl utřídění dílčích poznatků do počátečního systému nové vědní disciplíny, zabývající se vznikající informační společností. Projekt přispěl k rozpracování metodik, instrumentů a metod zkoumání procesů a jevů uvnitř utvářející se informančí společnosti.

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001