výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Proměny české mládeže

Jaká je současná mládež, jaké jsou trendy jejího vývoje, jak k ní přistupovat? Publikace významného českého sociologa Petra Saka, který svá teoretická zobecnění opírá o tři desítky empirických sociologických výzkumů k poznání současné mládeže výraznou měrou přispívá.

Práce, jež poprvé přináší ucelený sociologický pohled na život české mládeže, je cenná i svým metodologickým propracováním a významně obohacuje naši původní tvorbu v oblasti sociologie výchovy. Svůj záměr autor realizuje v devíti logicky strukturovaných kapitolách.

V první a druhé části autor vymezuje základní pojmy - sociální zrání a sociální časoprostor. V souvislosti s těmito pojmy podrobněji charakterizuje např. sociální prostředí, vztahy ve skupině, emocionalitu, komunikaci, sociální kompetence, životní styl, socializaci a individualizaci. Následující část je věnována hodnotám mládeže. Autor seznamuje čtenáře s hodnotovým systémem jedince a společnosti a předkládá výsledky výzkumu hodnotové orientace v různých skupinách české mládeže.

Kapitola "Duchovní a náboženský život" na základě empirických výzkumů z let 1992 až 1998 hledá zdroje všech forem spirituality současné mládeže a podává obraz vývoje postojů mládeže k jednotlivým církvím, sektám, náboženským sdružením a duchovním směrům. Neméně zajímavá a pro pedagogiku přínosná je kapitola "Volný čas a aktivity mládeže". Výzkumy provedené v průběhu deseti let umožnily autorovi vyvodit závěry o vývojových trendech trávení volného času mládeže.

Otázkou vlivu médií na českou mládež se zabývá kapitola "Média v životě mládeže a mládež v informatizaci společnosti", jíž lze zvláště doporučit rodičům, učitelům a vychovatelům. Kromě vlivu televize a počítačů se zde Petr Sak věnuje i četbě knih a časopisů. Předposlední kapitola se zabývá neméně aktuální problematikou sociálně deviantních jevů u mládeže. Autor se zamýšlí nad příčinami a důsledky sociálně deviantního zrání, nad otázkami rodiny a sociální deviace, otázkou šikanování apod.

Závěrečná kapitola přináší sociologický pohled na pojem generace a reprodukce společnosti. Publikaci uzavírá příloha "Charakteristika empirických výzkumů od roku 1979 až do roku 1998", seznam literatury a anglické resumé. Text logicky doplňuje množství tabulek a grafů.

Kniha je určena především odborníkům pracujícím s mládeží: pedagogickým pracovníkům zařízení pro volný čas, učitelům všech stupňů, pracovníkům pedagogicko psychologických poraden, pracovníkům v oblasti sociální prevence, vyšetřovatelům, policistům, soudcům, pracovníkům vězeňství a náboženských organizací.

resume...  objednat...
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001