Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info


Výstupy a prezentace na konferencích:

Publikace

Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál. 2007. s. 280. ISBN 978 -80-7367-230-0.

Mládež a média. In: 10 let českých médií. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-925-9.

Rodina a žena - příčina a důsledek společenské změny. (Klik) In: Ondrejkovič, P. a kol. Rodina v novom miléniu. Nitra: UKF v Nitre, 2006. ISBN 80-8050-982-4

Sborníky z konferencí:

Temporální dimenze životního stylu. In: Sociália 2004. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Sociália 2004“ konané v Hradci Králové 14. - 15. října 2004. Hradec Králové: Gaudeamus. 2005. ISBN 80-7041-247-X.

Životní pole, evropeizace, globalizace a kyberprostor. In: Cyberspace 2004: Normative Framewerk. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. ISBN 80-210-3690-7. Sborník příspěvků z mezinárodní konference „Kyberprostor 2004“ konané v Brně 26. - 27. října 2004.

Faktory vedoucí k  erozi autority v současné české společnosti. In: Sborník z mezinárodní konference „Relativizace autority a její dopady na současnou mládeže“ Praha: ISV: Praha. 2005. ISBN 80-86642-43-7.

Souvislosti mezi změnami společnosti, systému hodnot a rodiny. In: Sborník z mezinárodní konference „Rodina na prelome tisícročia“, Bratislava 16. - 17.5.2005. Nitra. 2006. ISBN: 80-8050-914-X.

Mediální násilí - nahodilost či logický důsledek stavu společnosti. In: Sborník ze semináře „Média a násilí“. Corona: Praha, 2005. 72 s. ISBN 80-903363-5-3.

Virtuální normalita a deviace. In: Vybrané problémy sociální patologie. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Šlovice 20. - 22.4.2005 MČSS. Praha 2005. ISBN 80-903541-1-4.

E-learning ve škole a ve volném čase. In: Výchova a volný čas 2. O výchově a volném čase. Brno, 2007. ISBN 978-80-86633-97-8.

Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření vzdělanostní a informační společnosti. In: Proměny pedagogiky. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha, 3 - 4. února 2005. ISBN 8 –7290-226-1.

Mezi abstinencí a závislostí. In: Mládež a sociální patologie. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS. Bystřice pod Hostýnem 5. - 7. dubna 2006. Praha 2006. ISBN 80-903541-3-0.

Osamocení člověka na počátku informační společnost. Sociália 2006. Sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí, konané v Hradci Králové ve dnech 20. - 21. 10. 2006. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-80-7041-741-6.

Revolta či virtuální existence Mediální konstrukce – náhražka přirozeného světa. In: Mládež a sociální patologie. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS. Bystřice pod Hostýnem 5. - 7. dubna 2006. Praha 2006. ISBN 80-903541-3-0.

Proměny volného času a zaostávání pedagogiky. In: Výchova a volný čas 2. O výchově a volném čase. Brno, 2007. ISBN 978-80-86633-97-8.

Kniha a četba v české společnosti na prahu digitálního věku. In: Knihovny současnosti 2006. Sborník ze 14.konference, konané ve dnech 12. - 14. září 2006. Brno: Sdružení knihoven ČR. 2006. ISBN 80-86249-41-7.

Mýty a axiomatizace současné společenské a politické reality. III. kongres českých politologů. Olomouc 8. - 10.9.2006.

Vzdělání v životním stylu člověka informační společnosti. Sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí, konané v Hradci Králové ve dnech 20. - 21. 10. 2006. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 563. s. ISBN 978-80-7041-741-6.

Rozostření hranice mezi normalitou a deviací a dopady na vztah mezi jedincem a společností. In: Mládež a kriminalita. Zborník referátov z II. mezinárodnej konference 25. - 27.10.2006 v Nitre. Nitra: UKF v Nitre, 2006. ISBN: 978-8094-090-4.

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001