Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info


Výzkumy realizované v rámci grantu v roce 2009

1. Generace a její vztah ke společnosti a ke společenskému vývoji
Segment populace, který nazýváme seniory, je generací v poslední životní fázi. Chceme-li se zabývat analyticky i koncepčně seniory, musíme mít připravený kategoriální aparát. Jeho ústřední kategorií je generace, její utváření, proměny při jejím procházení životními fázemi a její změny historického charakteru. Tato studie má aspirace stát se teoreticko metodologickým východiskem pro další analýzy, které budou analyzovat empirická data o seniorech a o vztazích mezi seniory a společností.

2. Vývoj generace a generace seniorů v historii společnosti
Studie analyzuje jednu konkrétní historickou generaci a v komparaci s dalšími generacemi dochází ke zjištění, že se jedná o generaci zcela vyjímečnou. Ve srovnání s ostatními se vymyká v tom, že byla objektem a subjektem společenských změn, které v úhrnu proměnily společnost.

3. Empirický výzkum „Tři generace“
Výzkum „Tři generace“ byl realizován v rámci dílčího cíle „Postižení vývoje generace seniorů ve společensko historickém rozměru“. Metodika výzkumu byla postavena na polaritě „velké a malé historie“ a na pozici a funkci generace v malé a velké historii. Dílčí cíl „Postižení vývoje generace seniorů ve společensko historickém rozměru“ je naplňován dvěma teoreticko analytickými studiemi, které mají být výzkumem „Tři generace“ doplněny empirickým materiálem. Předkládaná výzkumná zpráva přináší první informace a poznatky z empirického výzkumu, avšak předpokládáme, že hlavní poznatky přinesou teprve další hlubší a komplexnější analýzy, které budou více pracovat se sociologicky novou entitou a znakem tří propojených generací.

4. Věk a věkové limity v akademickém prostředí
Expertní výzkum rektorů českých soukromých, veřejnoprávních a státních vysokých škol zjišťuje názory na věkové limity na vysokých školách. Akademické prostředí je objektivně v optimální pozici na změnu tradičního pohledu na seniory, protože intelektuální kompetence u části seniorů zůstávají na vysoké úrovni a ve spojení s novými informačními technologiemi mění status seniora ve společnosti, v níž se za poslední generace o 30 let prodloužila střední délka života.

5. Analýza evropského právního prostředí ve vztahu k seniorům
Studie analyzuje evropské právní prostředí unie ve vztahu k seniorům.

6. Komparace českého a evropského právního prostředí ve vztahu k seniorům
Studie využívá studií o evropském právním prostředí a českém právním prostředí a srovnává je. Vzhledem k procesu harmonizace právních norem vlastně mapuje stav této harmonizace.

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001