Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info


Výzkumy realizované v rámci grantu v roce 2008

Reflexe postavení seniorů ve společnosti. Výzkumná zpráva z výzkumu, který byl realizován kvalitativní metodou prostřednictvím focus group. Cílem výzkumu je zmapovat názory a postoje k seniorům a k tématům a postojům s nimi spojenými. Objektem výzkumu byla skupina respondentů ve věku 30 – 70 let, dále nespecifikovaná, ale vzdělanostně, věkově i dle pohlaví heterogenní.

Zpráva z hloubkových rozhovorů se seniory. Výzkum je zaměřen na problematiku seniorů a to především jejich životního stylu a životních aspirací. Jde o výzkum kvalitativního charakteru realizovaný prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Cílem výzkumu je zmapování širších souvislostí individuálních životů a životních drah seniorů a vývoje společnosti. Výzkum se pokouší vysledovat nové problémy a jevy v životě seniorů.

Právní postavení seniorů v České republice. V posledních letech je společnost přehlcena neustálým tokem nových právních norem, které však jsou povětšinou vynuceny z vně systému, především v důsledku harmonizace s regulativy Evropské unie. Chybí však vylaďování právního systému, které by vycházelo z vnitřku společnosti. Jak jsou na tom z hlediska právních norem senioři? Jaké má adorace mládí dopady pro právní postavení seniorů ve společnosti?

Názory a postoje české populace k seniorům. Výzkumná zpráva z kvantitativního výzkumu realizovaného pomocí statistické procedury. Sběr dat byl proveden prostřednictvím standardizovaných rozhovorů. Výzkumným záměrem tohoto výzkumu bylo zmapovat vědomí české populace ve vztahu k problematice seniorů a stáří (názory, postoje, znalosti a hodnoty české populace ve vztahu k seniorům a stáří). Objektem výzkumu je česká populace starší patnácti let. Výběrový soubor byl zkonstruován jako kvótní, přičemž znaky pro určování kvót tazatelům byly věk a vzdělání. Výběrový soubor obsahuje 1014 respondentů ze všech krajů České republiky.

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001