Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy tazatelská síť kontaktní info


Výzkumy realizované v rámci grantu v roce 2007

Mediální prezentace seniorů ve vybraných médiích. Cílem analýzy je představit mediální obraz českých seniorů v médiích. Do analyzovaných dat náleží příspěvky, jež obsahují alespoň jedno z následujících klíčových slov: senior, důchodce, penzista, stará generace, starý člověk, staří lidé. Do analýzy nevstupovaly příspěvky informující o zahraničních seniorech či příspěvky nesouvisející se sledovanou problematikou.

Zpráva z hloubkových rozhovorů se seniory. Výzkum je zaměřen na problematiku seniorů ve vztahu k trhu práce. Jde o výzkum kvalitativního charakteru realizovaný prostřednictvím hloubkových rozhovorů. Cílem výzkumu je zmapování širších souvislostí individuálních životů a životních drah seniorů a vývoje společnosti.

Senior jako zaměstnanec. Zpráva z ankety personalistů zaměřené na problematiku zaměstnávání seniorů. Objektem ankety jsou partneři seniorů na trhu práce - personalisté. Výzkum zjišťoval názory, postoje a chování jedinců, kteří v personálních otázkách a zaměstnávání jsou realizátory zaměstnanecké politiky podniků a institucí.

Situace seniorů z pohledu organizací zaměřených na seniory a sdružení seniorů. Zpráva z ankety organizací specializovaných na seniory. Cílem výzkumného šetření je zmapovat strukturu a rozložení organizací zabývajících se v české společnosti seniory a získat z těchto organizací poznatky o současných seniorech a o jejich postavení na trhu práce a ve vztahu k zaměstnanosti. Cílem bylo i získat určité hodnocení vývoje životní situace seniorů od zástupců organizací.

Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001