Insoma
výzkum
sociologický
internetový
mediální
marketingový
o firmě výzkumy referáty články studie knihy kontaktní info

Svoboda jedince, odpovědnost společnosti (1/5)

Hodnotové orientace dnešní mládeže

Hodnotové orientace i volnočasové aktivity mládeže zkoumám stejnou metodikou od roku 1982 a mám tedy časovou řadu dat, která mi umožňuje sledovat jejich vývoj. Vzhledem k časovému intervalu se dá již mluvit o sledování generačního vývoje. Hodnotové orientace zjišťuji pomocí baterie hodnot, původně 17, postupně rozšířených na 23. Respondent vyjadřuje jaký má každá hodnota pro něho význam, pomocí pětistupňové vzestupné škály. Z četnosti odpovědí je pro každou hodnotu spočítán index jako vážený aritmetický průměr.

První graf ukazuje hodnotové preference mládeže ve věku 15 - 18 let v létě loňského roku, tedy 1997. Na prvních místech jsou tradičně vysoce preferované hodnoty zdraví, láska, a přátelství. Jde o hodnoty, které jsou sice odlišným způsobem ale vesměs vztaženy k subjektu. Naopak na posledních místech jsou hodnoty, které naopak přesahují jedince a jsou vztaženy k sociální a transcendentní dimensi. Jedná se o politickou angažovanost, veřejně prospěšnou činnost a Boha.

Preference hodnot mládeže, věk 15-18 let, rok 1997
Preference hodnot mládeže, věk 15-18 let, rok 1997

Vývoj hodnotové orientace

Když sledujeme indexy hodnot dlouhodobě, zjišťujeme, že nedochází k radikálním posunům. Např. hodnota na prvním místě se za patnáct neposune na konec hodnotového žebříčku atd. Při sledování vývoje tedy sledujeme jednak posuny indexu hodnoty a posuny v pořadí hodnoty. Při dlouhodobém sledování dochází jak k posunům ve velikosti indexu, tak v pořadí hodnoty.

Pohyb hodnotové orientace mládeže má dvojí charakter. Jedná se o vývoj v závislosti na životní fázi a o generační posun hodnot. Posun hodnot podle posunu životní fáze probíhá v každé generaci. Pro mladého člověka v 15 letech jsou jiné hodnotové priority či akcenty než ve 20 či v 25 letech. Hodnoty se odlišují podle závislosti na životní fázi. Některé hodnoty, respektive jejich preference se podle životní fáze výrazně proměňují, jiné jsou závislé velmi málo.

Druhý pohyb je generační. Tento pohyb zachytíme, když zjišťujeme hodnotové orientace stejné věkové skupiny s dostatečným časovým odstupem, modelově dvaceti let. Diference v hodnotové orientaci těchto dvou stejných věkových skupin, ale měřených s časovým odstupem, představuje hodnotový generační posun.

Na dvou grafech vám chci ukázat oba tyto hodnotové pohyby. Graf nahoře ukazuje generační pohyb a spodní graf hodnotový pohyb v závislosti na životní fázi. Posuny ve významu hodnoty "majetek" a "být užitečný druhému člověku" jsou vůbec nejvýraznější a generačně nejcharakterističtější.

Vývoj hodnot "majetek" a "být užitečný druhým lidem", věk 15-18 let, normální mládež, narkomani, delikventi
Vývoj hodnot "majetek
Význam hodnoty "majetek" a "být užitečný druhým lidem", věkové skupiny, rok 1996
Význam hodnoty "majetek

Na těchto dvou hodnotách vám chci také ukázat hodnotová specifika dvou deviantních souborů mládeže, narkomanů a mladistvých delikventů. Při koncipování výzkumu jsem měl hypotézu, že deviantní soubory se budou pouze odlišovat mírou deviace od normální mládeže. Předpokládal jsem, že jejich diferenciace bude vzdáleností na jedné přímce ve směru od normální mládeže. Výsledky výzkumu však hypotézu naprosto popřely. Soubory narkomanů a delikventů se od sebe odlišují více než od normální mládeže. To vidíte také na grafu. Hodnota majetku u delikventů vysoce převyšuje preference normální mládeže a u narkomanů je preference majetku hluboce pod preferencí normální mládeže. U hodnoty "být užitečný druhým lidem" je situace jiná, protože sociální hodnoty jsou pro oba soubory málo významné, i když charakter této nízké sociální orientace je u obou souborů poněkud odlišný.Sociální stránka je však u obou potlačena a ego je v popředí.

U současné mládeže majetek sice není na prvním místě, ale oproti předchozím generacím mládeže jeho význam výrazně stoupl. To je ta generační dimense hodnotového pohybu.

Je zajímavé, že v minulosti mládež vždy oproti starší generaci měla k majetku přezíravý postoj a naopak generacím rodičů a prarodičů vyčítali měšťácké či venkovsky chrapounské lpění na majetku oproti jejich romantickým, dobrodružným či idealistickým hodnotám. Tyto hodnotové postoje a generační rozpory známe dobře z klasické literatury. Dnes je situace opačná, mládež, konkrétně však mládež ve věku 15-18 let je ze všech věkových skupin nejvíce orientována na majetek.

Vedle majetku je nepřímá závislost na věku u hodnot: láska, přátelství, zájmy a koníčky, podnikání a svoboda. To znamená, že u mládeže je oproti starším generacím u těchto hodnot vyšší preference. Hodnota přátelství trvale klesá od patnácti let až do konce sledovaného věku, to znamená do důchodového věku. Význam lásky a životního partnera je nejvyšší pro mladé lidi ve věku 19-23 let a pak stále jejich význam klesá.

Proměny hodnotových preferencí v závislosti na věku, rok 1996
Proměny hodnotových preferencí v závislosti na věku, rok 1996

Naopak s věkem roste preference hodnot: rodina, být užitečný druhým lidem, politická angažovanost, zdraví a mír. Význam těchto hodnot s věkem roste a v hodnotovém systému dospělé populace mají tyto hodnoty silnější pozici.

Naopak druhý generační pohyb je u hodnoty "být užitečný druhým lidem". Tento pohyb je v relaci k majetku protisměrný, v mladé generaci klesá význam této hodnoty. "Být užitečný druhým lidem" je hodnota, která se podílí na obecnější hodnotové orientaci, nazývané sociální orientace. Tyto obecnější hodnotové orientace vznikly jako výsledek faktorové analýzy, na základě korelační matice a představují shluk vzájemně provázaných hodnot. Faktory představují poznání skutečnosti na vyšší rovině obecnosti.

"Být užitečný..." je v této obecné orientaci nejintimnější rovina sociální orientace, vyjadřující vztah člověka k člověku. Vyšší lokální či komunální rovinu představuje hodnota "veřejně prospěšná činnost" a nejobecnější makrospolečenskou rovinu představuje Hodnota "politická angažovanost". Všechny tyto společenské hodnoty šly dolu a tedy také obecná sociální orientace.

další >>
Valid XHTML 1.0!
webdesign&scripts by Scorpi 2001